Logo Logo
Toro čistící pasta 200 g
Toro čistící pasta 200 g
Krátky popis Diskontní produkt Toro čistící pasta 200 g od výrobce Toro u nás najdete téměř zadarmo od 30 Kč
Obvyklá cena
  • 30
Výrobce/Značka
Toro
EAN 8585003920064
Hodnocení
Toro 200 g je čistící pasta na neleštěné smaltované a  hliníkové nádobí, keramické obklady, umyvadla, vany a jiné Odstraňuje mastnotu, nečistoty a připáleniny Použití:Nanést pastu na čištěný povrch, třením houbou nebo hadříkem odstranit nečistoty Nakonec opláchnout vodou Upozornění:Nepoužívat na plastové a lakované povrchy! Uchovávat v dobře uzavřených obalech V případě vyschnutí pasty lze doplnit vodou Složení:méně než 5 % aniontové tenzidy, abrazivní složky, kyselina fosforečná, izopropylalkohol a parfém: Limonene Datum spotřeby: Datum výroby je uvedeno na obalu a spotřeba zboží je 24 měsíců Obsah nebezpečných látek abrazivní složky, méně než 5 % aniontové tenzidy, kyselina fosforečná, isopropylalkohol, vonné látky:LIMONENE, CITRONELLOL EUH208 Obsahuje d-limonen Může vyvolat alergickou reakci EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky) Může vyvolat alergickou reakci H319 Způsobuje vážné podráždění očí P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku
hmotnost 0.25kg
Další produkty v kategorii Čističe