Logo Logo
Grilpur gel čistič trub a grilů, 500 ml
Grilpur gel čistič trub a grilů, 500 ml
Krátky popis Kvalitní a levný produkt Grilpur gel čistič trub a grilů, 500 ml od výrobce Grilpur u nás najdete zlevněný od 80 Kč
Obvyklá cena
  • 80
Výrobce/Značka
Grilpur
EAN 8585003912250
Hodnocení
Speciální čistící prostředek na odstraňování organických připálenin (tuků a  pokrmů) z pečících trub, grilů a keramických povrchů Odstraňuje mastnostu Uvolňuje připáleniny Návod na použití Tatrachema Grilpur:Před použitím výrobek protřepejte Návod na použití: Výrobek nastříkejte na znečištěné místo, rovnoměrně rozetřete, nechte působit 20 minut (při silném znečištění déle) a  nakonec důkladně umyjte vodou Obsahuje Tatrachema Grilpur:nátrium-2-etylhexylsulfát;1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-,N-(C8 - C18 a C18 – nenasýtené acyl) deriváty, hydroxidy, soli; tetranátriumetyléndiaminotetraacetát Složení: < 5 % aniontový tenzid, < 5 % amfoterní tenzid, < 5 % Na₄EDTA, Hydroxid sodný, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone Upozornění Tatrachema Grilpur:Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů Výrobek nepoužívejte na horké povrchy Nepoužívejte společně s kyselými látkami a směsmi Datum spotřeby: Datum výroby je uvedeno na obalu a spotřeba zboží je 24 měsíců Bezpečnostní upozornění GHS05 - korozivní a žíravé látky Signální slovo: Nebezpečí Obsah nebezpečných látek Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1) Muže vyvolat alergickou reakci EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky) Může vyvolat alergickou reakci H315 Dráždí kůži H318 Způsobuje vážné poškození očí P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa NEVYVOLÁVEJTE zvracení P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku
hmotnost 0.6kg
Další produkty v kategorii Čističe